Biểu phí bảo hiểm du lịch quốc tế

I.   Biểu phí bảo hiểm của nhóm:

1- Biểu phí ( usd)

2- Công thức tính phí nhóm cho các hợp đồng bao với công ty du lịch:

Phí nhóm = Phí bảo hiểm trên biểu phí  x  Tổng số người của nhóm

3-   Công thức giảm phí:

Tổng phí giảm = Phí nhóm  x  phần trăm giảm phí

4. Bảng tỷ lệ giảm phí:

II. Biểu phí bảo hiểm của cá nhân

1- Biểu phí bảo hiểm dành cho cá nhân (USD):

a.    Vùng Đông Nam Á (Áp dụng cho các nước Malaysia, Indonesia, Thailand, Philippines, Myanmar, Singapore, Cambodia, Laos, Brunei, Đông Timor):

b.     Vùng Châu Á (Áp dụng cho các nước châu Á và thêm Australia, New Zealand trừ Nhật):

c.     Toàn cầu (Áp dụng cho Nhật và các nước còn lại trên thế giới như Mỹ, Canada, Pháp, Anh, Đức):

2- Công thức tính phí cá nhân:

Phí cá nhân = Phí bảo hiểm trên biểu phí 

3- Công thức tính phí cho nhóm cá nhân

Phí nhóm = Phí cá nhân  x  Tổng số người của nhóm

4- Công thức giảm phí:

Tổng phí giảm = Phí nhóm  x  phần trăm giảm phí

5-Bảng tỷ lệ giảm phí: